معرفی

مشخصات فردی

معصومه ساطعی

نام - نام خانوادگی : معصومه   ساطعی

پست الکترونیکی : m_sateei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پونا. هند

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه پونا. هند

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : چامعه شناسی حقوق زنان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مدرک ناتمام دانشگاه ماراتوادا .اورنگ اباد هند

سوابق اجرایی

ندارمعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

ندارمتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

ندارمنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-06-01

معصومه ساطعی
معصومه ساطعی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^